מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות - אתר אינטרנט

מעודכן ליום 18/03/2024

 

קבוצת מילטין[1] (להלן "קבוצה" או "אנחנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים (להלן "המשתמשים") באתר www.milatin-group.co.il (להלן "האתר"), מחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה במסגרת האתר, ופועלת בהתאם למדינית הפרטיות שלהלן והוראות הדין. מטרת מדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות"), המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו הקבוצה שומרת ועושה שימוש במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או שנאסף אודותיהם בעת השימוש באתר.

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות הפרטיות.

 

1.   איסוף מידע

1.1.   במסגרת הגלישה באתר, הרישום אליו (במקרים הרלוונטיים) והשימוש בשירותים המוצעים בו, המשתמשים עשויים להתבקש למסור מידע ו/או יאספו אודותיהם פרטי מידע שונים. חלק מהמידע מזהה את המשתמשים באופן אישי וחלקו מידע סטטיסטי/אגרגטיבי שאינו מזוהה ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם המזהים. סוגי המידע העשויים להיאסף במסגרת האתר הינם: שם מלא, פרטי קשר כגון מספר טלפון וכתובת דוא"ל, מספר ע.מ., מקום עבודה, מידע כלכלי, הרגלי צריכה והתנהגות, מידע ו/או תוכן המוזן על-ידי המשתמש, מידע על אופן השימוש באתר, לרבות מקור ההפניה, אורך הביקור באתר, התכנים שנצפו, וכן מידע על מחשבי המשתמשים, לרבות כתובת ה-IP שלהם, סוג מערכת ההפעלה וגרסתה, סוג הדפדפן וגרסתו, וכיו"ב.

1.2.   המידע שנאסף על-ידי הקבוצה ו/או שנמסר על-ידי המשתמשים יישמר למטרות המנויות בסעיף 2.1 במדיניות הפרטיות ועל-פי דין. המשתמשים מודעים לכך שאינם מחויבים למסור מידע אישי על פי חוק, והם מסכימים ומצהירים בזאת שהמידע האישי שנאסף עליהם ו/או שהם מסרו לקבוצה נמסר בהסכמתם ומרצונם החופשי.

1.3.   בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר, מביעים המשתמשים את הסכמתם לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות, לרבות הסכמתם לאיסוף המידע שלהם ועיבודו, כמתואר במסמך זה. אם המשתמשים אינם מסכימים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, עליהם, באופן מידי, להימנע מהמשך שימוש באתר ו/או מכניסה אליו.

1.4.   המשתמשים מצהירים כי כל המידע שמסרו באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצעו את יצירת הקשר ו/או קבלת שירות המוצע באתר בשמם ועבורם בלבד.

 

2.   השימוש במידע

2.1.   השימוש במידע ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, ולמטרות המפורטות כדלהלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את פעילות האתר והשירותים השונים בו; (ב) על מנת להעניק למשתמשים שירות ותמיכה, לספק מענה לפניותיהם ולשמור איתם על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים שמציע האתר וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך משלוח הודעות תפעוליות והתראות למשתמשים באמצעים שונים ובין היתר באמצעות דוא"ל, מסרונים וכדומה; (ה) לצורך משלוח מידע, עדכונים, הטבות והצעות פרסומיות ומסחריות מטעם הקבוצה, בכפוף להסכמת המשתמשים ובכפוף לכך שיוכלו לבקש בכל עת שלא לקבל כלל דיוור; (ו) על מנת למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר; ו- (ז) לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי דין או המפורטת במדיניות הפרטיות.

2.2.   הפרטים והמידע אודות המשתמשים לא יימסרו לצדדים שלישיים ללא הסכמתם מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, הקבוצה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע אודות המשתמשים במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של הקבוצה, על מנת שהקבוצה תוכל לנהל את פעילותה או להעניק למשתמשים את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל; (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין את המשתמשים, ובלבד שהתקבלה הסכמתם המפורשת למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות הדין; (ג) במקרה שמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי הקבוצה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשים לצד שלישי; (ה) במקרה שהקבוצה תסבור כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופם או לרכושם של המשתמשים או של כל גורם אחר; (ו) אם מדובר במידע סטטיסטי/אגרגטיבי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי; ו-(ז) במקרה של העברת מניות בקבוצה או עיקר נכסיה, ובלבד שככל שמדובר בהעברת נכסים, העברת המידע דרושה לצורך ביצוע פעולה כאמור.

2.3.   המשתמשים מאשרים ומסכימים כי המידע אודותיהם יכול ויועבר גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות אשר אינן מעניקות הגנה זהה לזו המוענקת בדין החל בישראל ביחס לפרטיות ואבטחת המידע של המשתמשים. המשתמשים מאשרים באופן מפורש לקבוצה להעביר את המידע שמסרו ו/או שנאסף עליהם גם למדינות אלה, והקבוצה תפעל כמיטב יכולתה ובהתאם למדיניות הפרטיות ו/או הדין, לשמירה על פרטיות המשתמשים.

2.4.   הנתונים והמידע שנאספו ו/או נמסרו לקבוצה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר ולמטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. לתשומת לב המשתמשים, מידע אנונימי/סטטיסטי/אגרגטיבי עשוי להישאר בשרתי הקבוצה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

 

3.   שימוש ב'עוגיות' – Cookies

3.1.   ייתכן שהאתר ישתמש בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), (להלן "'עוגיות'") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מחשבי המשתמשים בקשר עם שימושם באתר, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה של המשתמשים באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר.

3.2.   השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או התכנים בו להעדפותיהם האישיות של המשתמשים ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבי המשתמשים. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרו המשתמשים, משך הזמן ששהו באתר, מהיכן הגיעו לאתר, מדורים ומידע שהם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר וכדומה. המידע ב'עוגיות' מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. הקבוצה עשויה להפעיל מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות. הקבוצה רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות לחברות אלה, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבור המשתמשים הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר ובאתרים אחרים ברחבי רשת האינטרנט.

3.3.   אם משתמש אינו מעוניין בקבלת 'עוגיות', יש ביכולתו להימנע מכך על-ידי שינוי הגדרות הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, כי נטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא יהא ביכולתו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

 

4.   זכויות משתמשים

4.1.   למשתמשים יש את הזכות לעיין במידע מזוהה אודותיהם המוחזק ונשמר במאגר המידע של הקבוצה, ואף לבקש לתקן או למחוק אותו, ככל שנמצא כי המידע אינו נכון, שלם או מעודכן. משתמשים המעוניינים במימוש זכויות אלה יפנו לקבוצה בכתב בדרכים הקבועות בדין או באמצעות פנייה לכתובת: service@mialtin-group.co.il. הקבוצה תעשה מאמץ סביר למלא אחר בקשות המשתמשים, ובכל מקרה תפעל בהתאם לדין החל.

 

5.   אבטחת מידע

5.1.   באתר מיושמות מערכות אבטחת מידע, והקבוצה משקיעה מאמצים סבירים ומקובלים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע באתר. ואולם, בעוד שהמערכות ומאמצי הקבוצה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, אין באפשרותה של הקבוצה להבטיח שהאתר והשירותים במסגרתו יהיו חסינים מפני כל פגיעה, והקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם למשתמשים ו/או למי מטעמם עקב כך. המשתמשים מסכימים למסירת המידע ואיסופו בהתאם למדיניות הפרטיות ו/או הדין ונוטלים על עצמם את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע אשר בעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע כאמור.

 

6.   שינויים במדיניות הפרטיות

6.1.   הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. מובהר כי ככל שיבוצעו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמשים לשינויים אלה, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.

6.2.   אם יש למשתמש כלשהו שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, יש ביכולתו לפנות לקבוצה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: service@mialtin-group.co.il.

 

[1] בית ארז חוות מילטין בע"מ; פיש אנד פטס ישראל 1975 בע"מ; אליעזר לינביץ בע"מ; מ.ז. זולו פט וט בע"מ.

הרשמו לניוזלטר שלנו
וקבלו עדכונים מהמגזין שלנו