תנאי שימוש

תנאי שימוש – אתר אינטרנט

נוסח מיום 18.3.2024

1 כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר  milatin-group.co.il (להלן "האתר"), המופעל על-ידי קבוצת מילטין (להלן "הקבוצה"). מטרת האתר להציג מידע אודות הקבוצה, לרבות מוצריה ו/או שירותיה, ובנוסף לאפשר למשתמשים רשומים לרכוש מוצרים באמצעות האתר. הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה המידע ו/או השירותים השונים המפורסמים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין הקבוצה לבין המשתמשים באתר (להלן "המשתמש/ת" או "המשתמשים").

1.2 הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי השימוש בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר, בשירותים המוצעים בו ו/או בתנאי השימוש יחייבו את המשתמשים באתר עם המשך השימוש בו. עצם השימוש באתר בכל דרך, במישרין או בעקיפין, לרבות גלישה באתר, שימוש בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו, רישום וכניסה לאזור האישי (במקרים בהם הדבר מתאפשר) וכדומה מהווים הסכמה מלאה ומפורשת לתנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. המשתמשים מצהירים ומאשרים כי קראו את תנאי השימוש בעיון וכי הם מודעים ומסכימים להם במלואם. ככל שהמשתמשים אינם מסכימים לתנאי השימוש או לחלקם, המשתמשים מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר.

1.3 נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה.

1.4 כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמשים והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

 

2 שימושים אסורים באתר

2.1 ללא מתן הרשאה מהקבוצה, מראש ובכתב, חל איסור לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת השימוש באתר:

 2.1.1 לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר, כולו או חלקו.

 2.1.2 להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את האתר ו/או כל תוכן המופיע באתר.

2.1.3 להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של האתר ו/או כל תוכן המופיע באתר.

2.1.4 להציג את האתר ו/או כל תוכן המופיע בו בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או הצגתם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי ו/או מחסירים דבר כלשהו.

2.1.5 לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר, לרבות באמצעים אוטומטיים.

 2.1.6 לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש/ת אחר/ת ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן המופיע בו כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

 2.1.7 שימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

 2.1.8 לבצע כל פעילות שאינה חוקית או לעודד לביצוע פעילות כאמור.

2.2 הקבוצה עשויה לאפשר למשתמשים לפרסם תגובות, משובים ושאלות בקשר עם האתר ו/או המידע ו/או השירותים המוצעים בו, וכן לפנות באמצעותו לקבוצה לשם יצירת קשר ו/או בקשת או מסירת מידע אודות מוצרי הקבוצה ו/או שירותיה, במקרים המתאימים. הקבוצה מכירה באופייה של רשת האינטרנט כמדיום הנמצא בשימוש על-ידי אנשים, וזאת בין היתר על מנת ליתן לה משוב ו/או מידע בקשר לאתר, תוך נקיטת מאמצים סבירים לקחת את המידע והמשוב כאמור בחשבון בעת הצורך והשימוש לצרכיה של הקבוצה. מבלי לגרוע מהאמור, הקבוצה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב, תגובה או שאלה שמקורה במשתמשי האתר ואף שומרת לעצמה את הזכות להסירם מהאתר בהתאם לדין.

2.3 אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמשים לאתר ואף לחשוף אותם לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם לדין.

 

 3 מסירת מידע השימוש בו

3.1 כלל המידע שיימסר ו/או ייאסף ו/או ייצטבר אצל הקבוצה אודות המשתמשים במסגרת האתר ישמר בהתאם למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

3.2 מובהר כי הרישום לאתר, מהווה הסכמה לקבלת פרסום ודיוור באמצעי המדיה השונים מהקבוצה. המשתמש/ת יוכל/תוכל לבקש להפסיק לקבל דברי פרסומות בכל עת.

3.3 הקבוצה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש/ת. למרות האמור, הקבוצה לא תהיה אחראית בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש/ת ו/או מי מטעמו/ה כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון.

3.4 כאשר הדבר נדרש, על המשתמשים למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי מסירת או הקלדת פרטים אישיים או מקצועיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף יכולה להוות עבירה פלילית, והעושה כן צפוי/ה להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקבוצה ו/או מי מטעמה עקב כך.

3.5 ככל שנדרשים משתמשים לתת מידע לקבוצה לצרכי רכישת תרופות לרבות מידע לגבי שם ופרטי רשיון של וטרינר, כתובת הוטרינר, אחריות הוטרינר לגבי הזמנה, ניפוק ואחסון של תרופות או כל פעולה או מסמך או אישור הנדרשים על פי חוק בקשר עם מכירת תרופות, מצהירים המשתמשים כי המידע שנמסר נכון ושלם ומתחייבים לעדכן את הקבוצה בכתב מיד עם חל שינוי כלשהו בפרטים שמסרו.

3.6 הקבוצה רשאית להסתמך על המידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בין אם במסגרת השימוש באתר על ידי המשתמשים ובין אם מידע שנמסר על ידי המשתמשים לקבוצה מחוץ לשימוש באתר והמשתמשים יהיו אחראים לכל נזק או הוצאה כספית שתיגרם לקבוצה עקב הסתמכותה על המידע האמור וכן יהיו אחראים לכל תביעה או דרישה שתוגש על ידי צד שלישי או רשות שלטונית בגין פעולה שעשתה הקבוצה בהסתמך על המידע האמור.

 

4 רישום משתמשים לרכישת מוצרים באתר

4.1 רכישת מוצרים באתר תתאפשר למשתמשים שהם לקוחות הקבוצה אשר נרשמו באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה. על מנת להירשם ולהקים אזור אישי במסגרת האתר, על המשתמשים למלא את טופס ההרשמה הייעודי לכך במסגרת האתר ולהזין את פרטי המידע הרלוונטיים הנדרשים. לאחר שליחת הטופס לקבוצה, נציג הקבוצה יעבור על המידע וייצור קשר עם המשתמשים על מנת לאמת את פרטי המידע ולבחון את אפשרות אישורם ורישומם במסגרת האתר. במקרה בו משתמש רשום כלקוח במערכות ניהול לקוח/הנהלת חשבונות של הקבוצה יבוצע הרישום כמשתמש באתר על-ידי הקבוצה על פי המידע שמצוי בידי הקבוצה.

4.2 ההחלטה לאשר רישום משתמש לאתר תעשה לפי שיקול דעתה של הקבוצה והקבוצה אינה מחוייבת לאפשר לאדם או גוף כלשהם לרבות לקוחות קיימים של קבוצה, להרשם לאתר לרבות כמשתמשים הרשאים לבצע רכישת מוצרים. כמו- כן הקבוצה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה להגביל את פעילות המשתמשים באתר, להסירם מהאתר, לקבוע תנאים כלשהם לפעילותם באתר והכל לפי שיקול דעתה המוחלט. למשתמשים לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי הקבוצה בכל הקשור להחלטות אלה.

4.3 המשתמשים שנרשמו לרכישת מוצרים באתר יקבלו שם משתמש וסיסמה ייעודים לשם קיום פעילות רכישת המוצרים באתר, אותם על המשתמשים לשמור בסודיות מלאה ולא לגלותם לכל גורם שהוא. הקבוצה רשאית לבצע ולאשר ולהוציא לפועל כל עסקה לרכישת מוצרים שנעשתה תוך שימוש ששם המשתמש והלקוח שהוקצו למשתמש/ת ולראותה כעסקה שבוצע על ידי המשתמש/ת לכל דבר וענין. על הקבוצה לא תחול כל אחריות לשימוש בלתי מורשה או חורג בשם המשתמש ו/או הסיסמה שנעשו והאחריות הבלעדית על כך תחול על המשתמש לכל דבר וענין.

4.4 המידע שימסרו המשתמשים בפעילות הרכישה ו/או מידע שיאסף אודותיהם בפעילות הרכישה יאסף וישמר בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של הקבוצה, למטרות ולצרכים המפורטים בה.

4.5 רישום וכניסה לאזור האישי ועשיית שימוש באתר לצרכי רכישת מוצרים ושירותים, לרבות בהתאם לתנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות, יתאפשרו אך ורק תחת התנאים כדלקמן:

4.5.1 המשתמש/ת רשום/מה לאזור האישי באתר ועושה שימוש באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.

4.5.2 המשתמש/ת מצהיר/ה כי הוא/היא בגיר/ה (מעל גיל 18) וכשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות (אם המשתמש/ת קטין/נה או אינו/ה זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את השימוש באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס).

4.5.3 המשתמש/ת בעל/ת תעודת זהות ישראלית תקפה או שהינו תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

4.5.4 המשתמש/ת בעל/ת כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי בתוקף, שהונפק על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל.

4.5.5 המשתמש/ת בעל/ת מספר טלפון נייד באמצעותו ניתן ליצור עמו/ה קשר ובנוסף בעל/ת תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

4.6 רכישת תרופות או כל מוצר אשר רכישתו דורשת קבלת אישורים או הסמכות לפי דין, תעשה בכפוף למסירת מידע וחתימת מסמכים על ידי המשתמש כפי שידרש על פי דין ובכפוף לשיקול דעתה של הקבוצה שרשאית לדרוש מידעים ו/או מסמכים נוספים ו/או להתנות את ביצוע הרכישה בתנאים ו/או לקבוע כי המשתמש/ת אינו/אינה עומד/ת בתנאים הדרושים לפי הדין לביצוע הרכישה. כל החלטה של הקבוצה בנושא זה תחייב את המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כלפי הקבוצה או מי מטעמה לגבי הפעלת שיקול דעתה ו/או החלטותיה בנושאים אלה.

4.7 הקבוצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש באתר ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של הקבוצה ו/או צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של הקבוצה ו/או לפי כל דין.

4.8 רישומיה הממוחשבים של הקבוצה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

 

5 תנאים לרכישת מוצרים באתר

5.1 האתר מציע רכישת מוצרים ו/או שירותים שונים המתפרסמים ומופיעים בו, וזאת באמצעות הפעולות והטפסים הנדרשים במיקום הייעודי לכך באתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה.

 5.2 להסרת ספק מובהר כי עסקת רכישה תיחשב כמושלמת רק לאחר כל המפורט להלן: (א) קבלת אישור הקבוצה להשלמת העסקה; (ב) ביצוע תשלום בסכום המלא של עסקת הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר פרטיו נמסרו לקבוצה; ו-(ג) אישור העסקה על-ידי חברת האשראי. מובהר כי בקשת לקוח  לשנות את פרטי כרטיס האשראי שלו או את אופן החיוב, ככל שתאושר על-ידי הקבוצה על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, עשויה לגרור עמלה או עלות נוספת , והלקוח מתחייב לשאת בעמלה/עלות זו.

5.3 תנאי רכישת המוצר ו/או השירות המוצעים באתר הינם בהתאם לתנאים המפורסמים תחת כל מוצר ו/או שירות רלוונטיים, ובכפוף להוראות תנאי השימוש והדין. מובהר כי הקבוצה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים במסגרת האתר וכן לקבוע את אופן הרכישה, המחירים, התנאים ו/או כל פרט אחר ביחס אליהם.

 5.4 אופן הצגת המוצרים ו/או השירותים באתר, ייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה. בכל מקרה מובהר כי תמונות המוצרים ו/או השירותים המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את הקבוצה, וכי תיאור המוצר ו/או השירות כפי שהוא בפועל ייגבר על המידע המשתקף מהתמונה.

 5.5 המשתמשים יבחרו את המוצר/המידה/המשקל/הצבע הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים. יובהר כי ככל שנפלה טעות בתיאור המוצר הדבר לא יחייב את הקבוצה. הצבעים שיוצגו באתר וכל תמונה שהיא הכוללת מוצר המוצע לרכישה, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות; ולמשתמשים לא תהא כל טענה בשל כך.

5.6 בעבור כל מוצר באתר, יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר, מחירו והתנאים לרכישתו. הקבוצה תהיה רשאית לעדכן את הדפים באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שלגביהם אזל המלאי, להוסיף או להחסיר כמויות ו/או צבעים ולשנות את מחיר הפריטים המופיעים באתר.

5.7 המוצרים הנמכרים באתר אינם מיוצרים על-ידי הקבוצה, אלא אך ורק משווקים על-ידה ולכן אין הקבוצה אחראית לכל שינוי אשר עשוי להיות בין אם בעטיפת המוצר או רכיבי או התאמתו למטרת המשתש/ת ואינה אחראית לנכונות המידע שנמסר על ידי היצרן לגבי המוצר, פעולתו, מרכיביו השימוש בו, משקלו וכו".

5.8 הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את סכום ההזמנה ו/או את כמות המוצרים, בכל הזמנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.9 כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור הקבוצה. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי הקבוצה בקשר לכך

 5.10 אם חלה טעות בפרטי המוצר, זמינותו או מחירו המופיעים באתר, לרבות ביחס להנחות או מבצעים, רשאית הקבוצה לבטל את ההזמנה גם לאחר אישור הקבוצה ו/או אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב.

5.11 הקבוצה רשאית ליצור קשר טלפוני עם המשתמשים לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת הקבוצה. הקבוצה רשאית לבטל את ההזמנה במקרה של אי הסכמה עם המשתמש/ת על מוצר חלופי.

 5.12 לקבוצה לא תהיה כל אחריות בגין טעויות חיוב אלא אם כן המשתמש/ת יודעי/תודיע לקבוצה על טעות מסוג זה, לא יאוחר משלושים (30) יום מיום הרכישה.

5.13 התשלום וסליקת כרטיסי האשראי באתר נעשים בצורה מוצפנת ומאובטחת על-ידי חברת סליקה חיצונית, המשתמשת בשיטות ומנגנוני אבטחה והצפנה המקובלים בתעשייה ותואמים את הדין החל.

 

6 התחייבות המשתמש לפרעון התשלום בגין רכישת מוצרים באתר

6.1 הקבוצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לאשר השלמת עסקה גם ללא תשלום בכרטיס אשראי ולקבוע מועד נדחה לתשלום לרכישת המוצרים בהתאם לתנאים המסחריים הנוהגים בין המשתמש/ת לבין הקבוצה כפי שיהיו מעת לעת. כמו כן הקבוצה רשאית לשנות תנאים אלה או לקבוע תנאים והגבלות לגביהם לפי שיקול דעתה המוחלט. בהתאם לכך רשאית הקבוצה לאשר עסקות לרכישת מוצרים באתר שישולמו באופן נדחה באמצעות כרטיס אשראי או בדרך אחרת.

6.2 המשתמש.ת מתחייבת לפרוע כל חוב שיווצר לטובת הקבוצה עקב פעילות של המשתמש/ת באתר לרבות רכישת מוצרים שבוצעה תוך שימוש בשם המשתמש ו/או הסיסמה של המשתמש/ת באתר וזאת מיד עם דרישת הקבוצה. כל חוב שנוצר כאמור יהווה חוב של המשתמש/ת כלפי הקבוצה לכל דבר וענין ובכלל זה רשאית הקבוצה לנקוט בכל הליך משפטי לפרעון החוב האמור ולממש את הבטחונות שמסר/ה המשתמש/ת לקבוצה בקשר עם פעילותו/ה כלקוח/ת הקבוצה, בין אם בטחונות אלה ניתנו בקשר עם פעילות באתר האינטרנט ובין אם ניתנו שלא בקשר עם הפעילות באתר האינטרנט. כמו כן, קיומו של חוב כאמור ו/או אי פרעון של תשלומים שביצע המשתמש/ת באמצעות שיקים ו/או כרטיס אשראי בגין החוב, במועדם, מזכה את הקבוצה בהעמדה לפרעון של מלוא החוב שקיים למשתמש/ת עקב רכישת מוצרים מהקבוצה בין אם באתר האינטרנט ובין אם שלא באמצעות האתר, ובכלל זה רשאית הקבוצה להפקיד ו/או לעשות שימוש בשיקים או אמצעי תשלום אחרים שניתנו על ידי המשתמש/ת ו/או בבטחונות שניתנו בקשר עם פעילותו העסקית של המשתמש/ת עם הקבוצה לשם פרעון החוב.

 

 7 ביטול עסקה

7.1 ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר יעשה בכפוף לכל הוראות הדין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ככל שחלות ורלוונטיות למשתמש/ת. אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק למשתמשים זכויות לביטול עסקה מעבר לזכויות הנתונות להם על פי דין ובכל מקום שלא קיימת זכות על פי דין לבטל את העסקה רשאית הקבוצה לסרב לביטול העסקה והמשמש/ת י/תחוייב בביצוע העסקה ולא י/תהיה רשאי/ת לבטלה. הקבוצה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

7.2 מבלי לפגוע באמור בסעיף 7.1, ביטול עסקה או החזרות לא יעשו באמצעות אתר האינטרנט אלא רק ביצירת קשר עם הקבוצה- באמצעות סוכן מכירות של הקבוצה או נציגי תמיכה בלקוחות של הקבוצה ובכפוף לנהלי הקבוצה לגבי הכרה בסחורות מוחזרות ו/או זיכויים.

7.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביטול עסקה יתאפשר תחת התנאים המצטברים הבאים: (1) ביטול העסקה יתבצע באמצעות הודעה כמפורט בסעיף 4.3 להלן ועד ולא יאוחר מ-14 יום ממועד ביצוע העסקה באתר; (2) המוצר לא נפתח ו\או לא נפגם ו\או לא נעשה בו כל שימוש; (3) המוצר הוחזר לקבוצה; (4) ערך המוצר הנרכש עולה על 50 ₪. בהתקיים התנאים דלעיל, הקבוצה לא תגבה את סכום העסקה המלא במסגרת הרכישה באתר, אולם הקבוצה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בהתאם להוראות הדין. להסרת ספק, כל ביטול שלא בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל יגרור חיוב מלא של הלקוח בסכום העסקה באתר.

7.4 לא ניתן להחליף מוצרים שהוזמנו אלא בהסכמת הקבוצה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.5 במידה וקיום העסקה יימנע בשל גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הקבוצה ו/או אם תקלה טכנית תמנע את השלמת תהליך ההזמנה וביצוע הרכישה, הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את העסקה מבלי שתוטל עליה חבות כספית כלשהי כלפי המשתמשים.

7.6 הקבוצה רשאית, אך לא חייבת, לבטל כל עסקה במסגרת האתר ו\או למנוע ממשתמשים מלבצע עסקה במסגרת האתר, בין היתר בהינתן המקרים כדלקמן מבלי שתוטל עליה חבות כספית כלשהי כלפי המשתמשים: (1) ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות תנאי שימוש אלה ו\או הוראות הדין; (2) מסירת פרטים שגויים\מטעים על ידי המשתמשים; (3) ביצוע מעשה ו\או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקבוצה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו; (4) במקרה שנפלה טעות בתיאור השירות\המוצר, בין אם במחיר ובין אם בתיאור התוכן /ואו טעות לגבי זמינותו; (4) בשל חוסרים במלאי ;(5) בשל בעיות בשינוע והובלה; (6) בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה, בהתאם להוראות תנאי שימוש הכלליים והמסחריים של הקבוצה ו\או הוראות הדין.

7.7 בכל מקרה שהקבוצה עשתה שימוש בזכותה לבטל הזמנה לפי הוראות תנאי השימוש לא יהיה בכך כדי להטיל על הקבוצה כל חבות לפצות את המשתמש/ת או לשלם לו/לה כל תשלום למעט החזר התשלום ששולם על ידי המשתמש/ת בגין ההזמנה. הקבוצה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל נזק ישר או עקיף או כל נזק אחר שנגרם למשתמש/ת או לצד שלישי עקב ביטול ההזמנה.

7.8 במקרה של ביטול הזמנה עקב מעשה או מחדל של המשתמש/ת רשאית הקבוצה לגבות דמי ביטול בגובה דמי הביטול הקבועים בחוק הגנת הצרכן (וזאת מבלי שיש בכך כדי להעיד על תחולתם של דיני הגנת הצרכן בקשר לעסקה כלשהי) ולהפחיתם מהתשלום המוחזר למשתמש/ת או לתבוע אותם בדרך אחרת.

 

 8 משלוח מוצרים

8.1 משלוח ואספקת המוצרים יעשה לכתובת המשתמש/ת כפי שהיא במאגרי המידע של הקבוצה ובהתאם למדיניות המשלוחים של הקבוצה ו\או הדין. מובהר כי אין אפשרות לאיסוף עצמי על ידי המשתמשים.

8.2 משך הזמן לאספקת המוצרים יקבע בהתאם לאזורי החלוקה וזמינות אמצעי השינוי וההובלה. על המשתמשים לבדוק ולהתעדכן ביצירת קשר עם הקבוצה- באמצעות סוכן מכירות של הקבוצה או נציגי תמיכה בלקוחות של הקבוצה מה פרק הזמן המשוער לביצוע האספקה.

8.3 הקבוצה אינה אחראית לעיכובים במשלוח המוצרים אשר אינם בשליטתה ו/או שמקורם במשתמשים, לרבות בקושי ליצור קשר עם המשתמש/ת לצורך תיאום שעת ו/או מקום משלוח בשעות העבודה המקובלות ובימי הפעילות של הקבוצה ו/או אי חתימת המשתמש/ת על טפסים ו/או אישורים הנדרשים על ידי נהלי הקבוצה או על פי הדין לצורך אספקת המוצרים. עיכוב כאמור לא ייחשב להפרת התחייבויותיה של הקבוצה לאספקת המוצר.

8.4 הקבוצה רשאית לחייב את המשתמש/ת בעלויות שנגרמו לה עקב כך שהמוצר שנרכש על ידי המשתמש/ת לא סופק מסיבה הקשורה במשתמש/ת לרבות עקב מסירת פרטים שגויים ו/או עקב כך שהמשתמש/ת לא נכח בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או סירב לקבל את המשלוח, ו/או סרב לחתום על טפסים ו/או אישורים הנדרשים על ידי נהלי הקבוצה או על פי הדין לצורך אספקת המוצרים.

8.5 הקבוצה ו/או חברת השילוח מטעמה רשאיות לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם המשתמש/ת טלפונית, ככל הניתן.

 

9 בעלות וזכויות קניין רוחני

9.1 האתר, התוכן והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו"ב מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לקבוצה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים שהתירו את השימוש ו/או שמסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם הקבוצה. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מהאתר ו/או התוכן ו/או המידע המופיע בו מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של הקבוצה, מראש ובכתב.

9.2 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר ו/או המידע ו/או התוכן המופיע בו מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם רכושה המלא והבלעדי של הקבוצה או של צד שלישי שהתיר את השימוש ו/או שהרשה לקבוצה להשתמש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית לקבוצה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא באישור הקבוצה לכך מראש ובכתב.

9.3 הקבוצה עושה כמיטב יכולתה על מנת לכבד זכויות של צדדים שלישיים. ככל שמשתמש/ת באתר ו/או גוף כלשהו טוענים לזכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגדים לשימוש שהקבוצה עושה בו כאמור, עליהם ליידע את הקבוצה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של הקבוצה המוצגת באתר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לקבוצה הודעה כאמור, הקבוצה תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם יימצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר.

9.4 אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של הקבוצה.

 

10 תוכן האתר

10.1 בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

10.2 באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמשים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלה באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מובהר כי התוכן של צד שלישי אינו מופעל על-ידי הקבוצה או נבדק על ידה, ונועד אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. תוכן אינו בשליטתה של הקבוצה והיא אינה מפקחת עליו ועל האתרים המקושרים.

 10.3 ככל שהאתר מכיל ו/או מפנה אל תוכן של צד שלישי, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של הקבוצה לכך ו/או כדי להוות ערובה לאמינותו, עדכניותו, תקינותו, חוקיותו וכיו"ב. הקבוצה מבהירה כי הדבר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, חוות דעת, הבעות עמדה, הצעות, עצות, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם הקבוצה נעשה בהתאם לשיקול דעתם המלא והבלעדי של המשתמשים ויתבצע על אחריותם בלבד, וכי הקבוצה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם, ולכן ממליצה למשתמשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לתוכן זה, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעליו בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי הקבוצה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים יהיו בהכרח פעילים ויובילו לאתר פעיל. למשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמשים לבצע בעצמם את כל הערכותיהם ובדיקותיהם לגבי כל מידע ו/או מוצר ו/או שירות, ובכל מקרה המשתמשים מוותרים ויהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי הקבוצה.

10.4 אופן הצגת המוצרים ו\או השירותים באתר, ייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה, למעט ביחס למוצרים ו/או שירותים אשר עשויים להיות מוצעים על-ידי צדדים שלישיים. בכל מקרה מובהר כי תמונות הנכסים ו/או השירותים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את הקבוצה, וכי תיאור הנכסים ו/או השירותים כפי שהוא בפועל ייגבר על המידע המשתקף מהתמונה.

10.5 הקבוצה אינה תומכת ו/או מאמצת ו/או נושאת באחריות לכל שירות של צד שלישי, בין אם מוצע באמצעות האתר ובין אם הוזמן ישירות על-ידי המשתמשים. מוצרים ו\או שירותים כאמור אינם בשליטת הקבוצה, ובשום מקרה הקבוצה לא תישא באחריות לכל שירותי צד שלישי או ספקי השירות שלו.

 

11 אחריות

 11.1 הקבוצה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמשים חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חף משגיאות ו/או חסין מתקלות ואף עשויה שלא להיות להם גישה לאתר מעת לעת.

11.2 ידוע למשתמשים כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, וניתנים על-ידי הקבוצה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). הקבוצה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, הקבוצה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן הקבוצה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.

11.3 הקבוצה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמשים. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי הם האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שהם עושים באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיעים בו, וכי ידוע להם שהקבוצה אינה ולא תהא אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהם עושים באתר.

11.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבוצה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לקבוצה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזקי גוף ו\או נפש, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, בכל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמשים במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע, אימות נתונים, תכנים, המלצות, שירות, עבודה, מוצרים, התאמה לשירות ו/או תפקיד וכדומה המתפרסמים ו/או מופיעים ו/או ניתנים במסגרת האתר ו/או השימוש בו, לרבות טיבם ואיכותם, בין אם על-ידי הקבוצה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

 11.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשום מקרה לא תעלה האחריות המצרפית של הקבוצה ושל בעלי מניותיה, הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים שלה במסגרת תנאי שימוש אלה ו\או במסגרת עסקה כלשהי או בכל אופן אחר הקשור לשימוש באתר, על תשלום התמורה ככל ששולמה בפועל לקבוצה במסגרת העסקה, כמפורט ברכישה ובביצוע העסקה הרלוונטית. ככל שלא שולמה תמורה לא תעלה האחריות המצרפית על 1 ₪.

11.6 מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמשים במחשבי הקבוצה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לקבוצה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים כלפי הקבוצה.

11.7 המשתמשים מתחייבים בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי השימוש.

11.8 המשתמשים מתחייבים, כי יפצו וישפו את הקבוצה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמשים ו/או מכל חיוב בו תחויב הקבוצה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לקבוצה אין אחריות לגביו.

11.9 הקבוצה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

11.10 בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, לפי העניין.

1111 אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 

12 שיפוי

12.1 המשתמשים ו\או הלקוחות ישפו את הקבוצה, בעלי מניותיה, דירקטורים המכהנים בה, נושאי משרה ועובדיה, וישחררו אותם מכל חבות בכל תביעה, (לרבות תביעות צד שלישי), חבות, עלות, הפסד, נזק, הוצאה וכיו"ב (לרבות הוצאות משפט סבירות), העלולות להיגרם כתוצאה מגישת משתמשים ו\או לקוחות לאתר ושימוש בו תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו\או מדיניות הפרטיות ו\או הוראות הדין ו\או הפרת זכויות כלשהן (לרבות אך לא רק, זכות לפרטיות, זכויות יוצרים ו\או זכויות קניין רוחני אחרות).

 

13 זמינות פעילות האתר

13.1 כוונת הקבוצה כי האתר יפעל 24 שעות ביממה, למעט במקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או שדרוגו ו/או מכל סיבה אחרת.

13.2 מובהר בזאת כי ככל שהאתר לא יהיה זמין מכל סיבה שהיא לא תהיה למשתמשים כל טענה או דרישה בנושא זה כנגד הקבוצה.

13.3 ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים במועד מסוים, והם יעמדו לרשות המשתמשים עם הפעלתם.

 

14 סמכות שיפוט וברירת דין

14.1 על כל שימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

15 שונות

15.1 תנאי השימוש מהווים את ההסכם המלא בין המשתמשים לבין הקבוצה בכל הנוגע לשימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

15.2 אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

15.3 כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד הקבוצה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי השימוש ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד הקבוצה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

15.4 הקבוצה רשאית להעביר ו/או להמחות בכל עת את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה במסגרת תנאי שימוש אלה לצד שלישי כלשהו ללא הודעה מראש וללא הסכמת המשתמשים, ובלבד שזכויות המשתמשים לפי תנאי שימוש אלה יישמרו. מובהר כי המשתמשים אינם רשאים להעניק, להמחות או להעביר בכל צורה את זכויותיהם ו/או התחיבויותיהם בהתאם לתנאי שימוש אלה, ללא הסכמתה המפורשת של הקבוצה, מראש ובכתב. כל ניסיון לעשות כן ללא הסכמת הקבוצה דינו בטלות.

 15.5 תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמשים לבין הקבוצה.

 

16 יצירת קשר

16.1 בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, המשתמשים יוכלו לפנות לקבוצה בכתובת הדוא"ל:

 service@mialtin-group.co.il. בכל תכתובת לקבוצה יש לכלול פרטים מלאים של הפונה לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. הקבוצה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

הרשמו לניוזלטר שלנו
וקבלו עדכונים מהמגזין שלנו